Hình ảnh kỉ niệm chia tay khóa tu mùa hè 2017 khóa 1 tại chùa Khai Nguyên

Hình ảnh kỉ niệm chia tay khóa tu mùa hè 2017 khóa 1 tại chùa Khai Nguyên

Hình ảnh ghi nhận
ki niem ktmh2017 khainguyen 0025

ki niem ktmh2017 khainguyen 0030

ki niem ktmh2017 khainguyen 0028

ki niem ktmh2017 khainguyen 0029

ki niem ktmh2017 khainguyen 0031

ki niem ktmh2017 khainguyen 0032

ki niem ktmh2017 khainguyen 0033

ki niem ktmh2017 khainguyen 0035ki niem ktmh2017 khainguyen 0036

ki niem ktmh2017 khainguyen 0037

ki niem ktmh2017 khainguyen 0038

ki niem ktmh2017 khainguyen 0039

ki niem ktmh2017 khainguyen 0040

ki niem ktmh2017 khainguyen 0041

ki niem ktmh2017 khainguyen 0042

ki niem ktmh2017 khainguyen 0043

ki niem ktmh2017 khainguyen 0044

ki niem ktmh2017 khainguyen 0045

ki niem ktmh2017 khainguyen 0046

ki niem ktmh2017 khainguyen 0047

ki niem ktmh2017 khainguyen 0048

ki niem ktmh2017 khainguyen 0049

ki niem ktmh2017 khainguyen 0050

ki niem ktmh2017 khainguyen 0051

ki niem ktmh2017 khainguyen 0052

ki niem ktmh2017 khainguyen 0054

ki niem ktmh2017 khainguyen 0055

ki niem ktmh2017 khainguyen 0056

ki niem ktmh2017 khainguyen 0057

ki niem ktmh2017 khainguyen 0058

ki niem ktmh2017 khainguyen 0053

Nguồn: Chùa Tản Viên và Chùa Khai Nguyên
Share:

Bình Luận Gần Đây

Không có nhận xét nào: